Vedtægter

Foreningens Bestyrelse:

Formand: Mai S. Holm

Kassér: Charlotte Andersen

Menigt medlem: Signe Sylvest Holm

Suppleant: Jonas Birch Jensen

 

CVR: 40202811

Bank: Merkur Bank: reg.nr.: 8401 - kontonr.: 0001122896

Tlf: (60649348)

VEDTÆGTER FOR GENBRUGSFORENINGEN

 

§1Foreningens navn

Genbrugsforeningen (Alm. forening)

 

§2 Foreningens hjemsted

København

 

§3 Foreningens formål

3.1 Genbrugsforeningen har til formål at minimere spild af materielle ressourcer ved at genbruge, up-cycle og re-designe møbler og andre ressourcer.

 

3.2 Foreningen ønsker at udbrede kendskab og motivation til genbrug af møbler og interiør ved afholdelse af workshops og kurser og derved opbygge know-how om genbrug, reparation og kreation. I arbejdet anvendes så miljøvenlige materialer som overhovedet muligt, herunder naturmaling og andre miljøvenlige farver og lakker.

 

3.3 Det er foreningens mål at rejse økonomiske midler ved salg af miljøvenlig maling og naturmaling, færdige møbelprojekter samt afholdelse af kurser og workshops.

 

3.4 Foreningens eventuelle overskud af ovenstående aktiviteter anvendes til at ekspandere foreningen (f.eks etablere butik(er)), samt støtte af projekter som lever op til foreningens formål om at minimere spild af materielle ressourcer, samt til sociale formål som optimerer på genbrug og kompetence.

 

3.5 Foreningen vil søge samarbejde med andre foreninger og organisationer, der arbejder med genbrug og re-cycling og som har butiksstruktur. Formålet med samarbejdet er at opnå en større afsætningsplatform for re-cycling af genbrugsmøbler, med det formål at optimere afkastet til glæde for deres og vores formålsparagraffer.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.

 

4.2 Kontingentet udgør Kr. 100,- og er gældende for 1 år fra betalingstidpunktet. Man er medlem når kontingentet er betalt.

 

4.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til en af bestyrelsens medlemmer. Udmeldelsen træder i kraft til pr. den 1. i efterfølgende måned. Er der betalt kontigent der rækker udover medlemskabet ved udmeldelse, refunderes dette i efterfølgende måned.

 

4.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

 

5.4 Stemmeret - Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Kan man ikke fremmøde, kan der stemmes ved fuldmagt.

 

5.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

5.6 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 21 år

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

      • Valg af dirigent og stemmetællere

      • Bestyrelsens beretning

      • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

      • Indkomne forslag

      • Forslag til handlingsplan og budget

      • Valg af bestyrelse og suppleant

      • Valg af revisor

      • Evt.

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

 

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges

 

7.4 Der kan hvert år vælges en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 

7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dens interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.

 

§9 Tegningsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer, eller nedsatte arbejdsgrupper.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens frie midler til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Copyright @ All Rights Reserved